Welkom bij de algemene voorwaarden van Frissebips BV.

Het kopen van een douchewc is gelukkig niet ingewikkeld, dus waarom zouden wij onze voorwaarden zo maken? Voor al onze klanten die houden van simpel en helder, hebben we onze algemene voorwaarden in duidelijke taal opgeschreven. Niet alleen voor jou maar ook voor ons fijn.

Wil je toch de wat ingewikkeldere voorwaarden nalezen van Frissebips BV, de winkel voor het kopen van een douchewc, dan kun je deze kiezen in het tabblad rechts.

Doe je mee aan een actie van Frissebips, bekijk dan de actievoorwaarden op het rechtertabblad of op de product pagina.

voorwaarden

Simpele voorwaarden

Definities

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Identiteit van de ondernemer

Artikel 2

1. Wij zijn Frissebips BV, handelend onder de namen Frissebips.nl, en geautoriseerde dealers van de douchewc merken Coway, Maro D’italia, Standori, VitrA V-care, Roca Inwash, Brondell.

2. Je kunt ons zo bereiken:
Bellen: 06-55132763
Mailen: info@frissebips.nl
Schrijven: Frissebips BV | Tweede Schinkelstraat 3 | 1075TN | Amsterdam |  Nederland

Bekijken: https://www.youtube.com/@frissebips
Tweeten: twitter.com/frissebips
Vrienden worden: https://www.facebook.com/frissebips

3. We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar:
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur
Bij noodgevallen kunt u het beste via whatsapp contact opnemen.

4. En als u van lange nummers houdt:
KVK nummer: 76712796
BTW nummer: NL860768193B01
ABN Amro: NL87ABNA0867480858

Toepasselijkheid

Artikel 3

1. Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder uw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor u doen en wat we van u verwachten. Als u iets bij ons koopt of hebt gekocht, natuurlijk. Anders is het niet zo toepasselijk.

2. Soms bieden wij aparte voorwaarden aan bij een product. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden. Als de verschillende voorwaarden elkaar tegenspreken, kies jij de meest gunstige. Maar zie ook lid 3.

3. Wij bij frissebips.nl doen niet zo moeilijk.

Het aanbod

Artikel 4

We vertellen u altijd eerlijk wat, wanneer en hoe u iets kunt kopen, wat het kost en of u het kunt ruilen. Dat is onze belofte.

De overeenkomstaanbod

Artikel 5

1. U doet online zaken met ons in een veilige webomgeving. Daar werkt onze webmaster iedere dag hard voor.

2. Als u een bestelling bij ons doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail.

3. Wij voegen alle informatie en gegevens die u nodig hebt bij uw bestelling, maar het meeste vindt u ook op onze site, zoals installatiehandleidingen voor uw douchewc. Het is natuurlijk wel handig als u de (digitale) factuur goed bewaart voor de garantie van uw spatoilet.

Herroepingsrecht

Artikel 6

1. Hebt u het product uitgepakt en bent u er niet blij mee en is het onbeschadigd en in originele verpakking? Dan mag u het binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. We sturen u een nieuw product of u ontvangt uw betaling binnen 10 werkdagen terug. Omdat het een hygiënisch produkt betreft, kan het zijn dat we het produkt niet terugnemen indien het is gebruikt en er sporen zijn te vinden van het gebruik.

2. “Daarom” accepteren we ook als reden maar als u ons echt wilt helpen, zijn we benieuwd waarom u mogelijk niet enthousiast bent over onze geweldige douchewc’s of Japanse toiletten.

Verzendkosten in geval van herroeping

Artikel 7

1. Indien u de douchewc/wandcloset terugstuurt bij een herroeping, dient u zelf zorg te dragen voor de verzendkosten en een eventuele verzekering van het postpakket.

Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 8

U begrijpt vast dat u de volgende artikelen niet kunt terugsturen:

1. Artikelen die zijn beschadigd

2. Artikelen die niet meer compleet zijn

3. Artikelen die een Installatieservice hebben gehad

4. Diensten die voortvloeien uit een douchewc bestelling

De prijs

Artikel 9

1. Zie artikel 4.

2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

3. Verzending is exclusief en afhankelijk van het land of de leveringssnelheid. Dit ziet u  terug wanneer u een bestelling maakt (uitgezonderd speciale acties waarbij de verzendkosten van de douchewc gratis zijn).

Conformiteit en garantie

Artikel 10

1. Zie artikel 4.

2. U hebt recht op een goed werkende douchewc, punt. Is er toch iets mee aan de hand, dan lossen we het voor u op. Hierbij volgen we altijd de wet.

Indien het probleem niet door een fabricagefout wordt veroorzaakt, zijn wij genoodzaakt servicekosten (minimale arbeidseenheid 30 minuten à €30,-) en voorrijkosten (à €60,-) in rekening te brengen. Deze prijzen kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. De prijzen zijn inclusief BTW. Productfouten vallen uiteraard onder de Frissebips garantiebepalingen.

Levering en uitvoering

Artikel 11

1. Wij doen ons best om u goed van dienst te zijn. Daar zijn we een beetje bijzonder in.

2. Als u op werkdagen iets bij ons bestelt, ontvangt u het binnen 2-5 werkdagen. Tenzij we iets anders met u hebben afgesproken. Als de bezorging van het product langer duurt, of als we niet alles op tijd kunnen bezorgen, hoort u dat zo snel mogelijk. Op dat moment kunt u afzien van uw aankoop. Als u van tevoren al had betaald, krijgt u de betaling binnen 10 werkdagen teruggestort.

3. Als we een bestelde douchewc of wandcloset niet meer kunnen leveren, dan krijgt u uw  geld uiteraard terug of bieden we u een goed alternatief aan. Zo’n vervangend artikel mag u altijd ruilen volgens onze voorwaarden.

4. Als een douchewc beschadigt of kwijtraakt voordat het bij u of een door u aangewezen ontvanger aankomt, is dat onze verantwoordelijkheid.

Betaling

Artikel 12

1. Als wij u vragen via IDEAL te betalen, maken we direct na ontvangst uw bestelling in orde.

2. Klopt iets niet in de betaalgegevens? Laat het ons dan weten.

Klachtenregeling

Artikel 13

1. Hebt u een klacht? Vervelend, maar we lossen het op. We doen er alles aan om uw klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een mooie procedure voor.

2. Als uw een klacht hebt, laat het ons dan snel weten. Omschrijf uw probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we u goed helpen.

3. Uiterlijk binnen 2 werkdagen krijg t uw antwoord van ons. We helpen u direct, of u hoort hoeveel tijd we nodig hebben om de klacht recht te zetten.

Geschillen

Artikel 15

1. Op overeenkomsten tussen www.frissebips.nl en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 16

Dit waren de algemene voorwaarden van frissebips.nl, de site voor het kopen van een spatoilet. Helder, toch? Als wij in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden, vindt u dat terug op onze website. We raden u aan ook de gehele algemene voorwaarden te bekijken.

Einde van de voorwaarden van Frissebips BV.

Bijzondere bepalingen voor ondernemer-klanten

Indien de klant geen consument-koper in de zin van artikel 7:5 van het Burgerlijke Wetboek is en dus handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: ‘de klant’), zijn de volgende bepalingen van toepassing. Deze “Bijzondere bepalingen voor ondernemer-klanten” prevaleren over de algemene bepalingen van artikelen 1 tot en met 12 van onze algemene voorwaarden
voorwaarden.
1. Geen herroepingsrecht
De klant heeft geen herroepingsrecht. Artikel 7 en alle andere verwijzingen naar het herroepingsrecht in onze algemene voorwaarden zijn derhalve niet van toepassing.

2. Voorbehoud ten aanzien van de levering
Frissebips behoudt zich het recht voor om de (inhoud van de) levering aan te passen, mits dit slechts in de handel gebruikelijke kwantitatieve of kwalitatieve afwijkingen betreft en deze
aanpassing redelijk is.

3. Conformiteit en rechten bij non-conformiteit
a. Of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, wordt aan hand van de wettelijke regels daaromtrent bepaald, tenzij in deze “Bijzondere bepalingen voor
ondernemer-klanten” hiervan wordt afgeweken. Het recht op schadevergoeding is in Artikel 8 hieronder geregeld.

b. De klant kan zijn rechten bij non-conformiteit slechts uitoefenen onder inachtneming van artikel 7:21 van het Burgerlijke Wetboek. Daartoe dient de klant de producten bij levering te onderzoeken en eventuele gebreken binnen 14 dagen schriftelijk te melden.

c. De verjaringstermijn voor rechten uit hoofde van non-conformiteit bedraagt 12 maanden vanaf de risico-overgang op grond van Artikel 5.

d. Bij second-hand producten kan de klant geen beroep doen op non-conformiteit.

5. Eigendomsvoorbehoud
a. Tot volledige voldoening van de koopprijs blijven de producten in het eigendom van Frissebips. Tot de eigendomsovergang zal de klant naar redelijkheid voor de
producten zorgen en deze bewaren.

b. De klant zal Frissebips terstond mededeling doen van inbeslagname, insolventie, beschadiging of verlies van de producten en het overdragen van bezit en
houderschap.

c. Indien de klant in de voorgenoemde plichten tekortschiet, heeft Frissebips na ingebrekestelling het recht om de overeenkomst te ontbinden.

7. Niet-beschikbaarheid van producten
Indien Frissebips producten om redenen die niet aan haar kunnen worden toegerekend, niet van haar leveranciers ontvangt, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. In voorkomende gevallen zal Frissebips de klant terstond per e-mail, telefoon of fax over de niet beschikbaarheid van producten informeren en, indien van toepassing, betalingen van de klant terstond restitueren.

8. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van Frissebips is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot een maximum van de koopprijs van de producten.

b. Frissebips is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, niet gerealiseerde besparingen, bedrijfsuitval of schade als gevolg van
aanspraken van afnemers van de klant.

c. De voorgenoemde beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Frissebips of haar leidinggevend personeel, en niet indien de aansprakelijkheid op grond
van de regels omtrent de productenaansprakelijkheid niet kan worden beperkt of uitgesloten.

d. Frissebips dient slechts schade conform dit artikel 8 te vergoeden indien de klant deze onmiddellijk na het ontstaan schriftelijk heeft gemeld.

9. Overige bepalingen
a. De klant kan de rechten en plichten uit de overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frissebips aan derden overdragen.

b. De overeenkomst tussen Frissebips en de klant wordt door het Nederlands recht beheerst, het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

c. De rechtbank te Amsterdam is bevoegd voor alle conflicten tussen Frissebips en de klant.

Privacy verklaring – AVG van Frissebips

De privacy verklaring van Frissebips kunt u hier nalezen.

Algemene voorwaarden

Frissebips.nl hanteert de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Branchegarantie
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

Definities

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Identiteit van de ondernemer

Artikel 2

RoHa Trading handeld onder de namen Maro D’Italia, Hetbidet.nl, frissebips.nl, Coway, Dobidos.

Vestigingsadres
Frissebips BV
Tweede Schinkelstraat 3
1075TN Amsterdam
Nederland
06-55132763
info@frissebips.nl

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

KVK nummer: 76712796
BTW nummer: NL860768193B01
ABN Amro: NL87ABNA0867480858

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Toepasselijkheid

Artikel 3

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het aanbod

Artikel 4

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

De overeenkomstaanbod

Artikel 5

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
– het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
– de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
– de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
– de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht

Artikel 6

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

Artikel 7

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 8

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
– die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– die snel kunnen bederven of verouderen;
– hygiënische producten;
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
– voor losse kranten en tijdschriften;
– voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
– betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
– waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
– zakelijke opdrachten en transacties.
– betreffende weddenschappen en loterijen.

De prijs

Artikel 9

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
– deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
– de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Conformiteit en garantie

Artikel 10

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Indien het probleem niet door een fabricagefout wordt veroorzaakt, zijn wij genoodzaakt servicekosten (minimale arbeidseenheid 30 minuten à €30,-) en voorrijkosten (à €60,-) in rekening te brengen. De prijzen zijn inclusief BTW. Productfouten vallen uiteraard onder de Frissebips garantiebepalingen.

Levering en uitvoering

Artikel 11

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, waarbij het recht op eventuele schadevergoeding is uitgesloten.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, dient u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u schade constateert bij het uitpakken van het product, dan dient u dit schriftelijk te melden binnen 14 dagen na ontvangst. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 12

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. En overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Betaling

Artikel 13

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling

Artikel 14

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen

Artikel 15

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 16

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Einde van de voorwaarden van Frissebips.nl.

Bijzondere bepalingen voor ondernemer-klanten

Indien de klant geen consument-koper in de zin van artikel 7:5 van het Burgerlijke Wetboek is en dus handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: ‘de klant’), zijn de volgende bepalingen van toepassing. Deze “Bijzondere bepalingen voor ondernemer-klanten” prevaleren over de algemene bepalingen van artikelen 1 tot en met 12 van onze algemene voorwaarden
voorwaarden.
1. Geen herroepingsrecht
De klant heeft geen herroepingsrecht. Artikel 7 en alle andere verwijzingen naar het herroepingsrecht in onze algemene voorwaarden zijn derhalve niet van toepassing.

2. Voorbehoud ten aanzien van de levering
Frissebips behoudt zich het recht voor om de (inhoud van de) levering aan te passen, mits dit slechts in de handel gebruikelijke kwantitatieve of kwalitatieve afwijkingen betreft en deze
aanpassing redelijk is.

3. Conformiteit en rechten bij non-conformiteit
a. Of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, wordt aan hand van de wettelijke regels daaromtrent bepaald, tenzij in deze “Bijzondere bepalingen voor
ondernemer-klanten” hiervan wordt afgeweken. Het recht op schadevergoeding is in Artikel 8 hieronder geregeld.

b. De klant kan zijn rechten bij non-conformiteit slechts uitoefenen onder inachtneming van artikel 7:21 van het Burgerlijke Wetboek. Daartoe dient de klant de producten bij levering te onderzoeken en eventuele gebreken binnen 14 dagen schriftelijk te melden.

c. De verjaringstermijn voor rechten uit hoofde van non-conformiteit bedraagt 12 maanden vanaf de risico-overgang op grond van Artikel 5.

d. Bij second-hand producten kan de klant geen beroep doen op non-conformiteit.

5. Eigendomsvoorbehoud
a. Tot volledige voldoening van de koopprijs blijven de producten in het eigendom van Frissebips. Tot de eigendomsovergang zal de klant naar redelijkheid voor de
producten zorgen en deze bewaren.

b. De klant zal Frissebips terstond mededeling doen van inbeslagname, insolventie, beschadiging of verlies van de producten en het overdragen van bezit en
houderschap.

c. Indien de klant in de voorgenoemde plichten tekortschiet, heeft Frissebips na ingebrekestelling het recht om de overeenkomst te ontbinden.

7. Niet-beschikbaarheid van producten
Indien Frissebips producten om redenen die niet aan haar kunnen worden toegerekend, niet van haar leveranciers ontvangt, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. In voorkomende gevallen zal Frissebips de klant terstond per e-mail, telefoon of fax over de niet beschikbaarheid van producten informeren en, indien van toepassing, betalingen van de klant terstond restitueren.

8. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van Frissebips is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot een maximum van de koopprijs van de producten.

b. Frissebips is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, niet gerealiseerde besparingen, bedrijfsuitval of schade als gevolg van
aanspraken van afnemers van de klant.

c. De voorgenoemde beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Frissebips of haar leidinggevend personeel, en niet indien de aansprakelijkheid op grond
van de regels omtrent de productenaansprakelijkheid niet kan worden beperkt of uitgesloten.

d. Frissebips dient slechts schade conform dit artikel 8 te vergoeden indien de klant deze onmiddellijk na het ontstaan schriftelijk heeft gemeld.

9. Overige bepalingen
a. De klant kan de rechten en plichten uit de overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frissebips aan derden overdragen.

b. De overeenkomst tussen Frissebips en de klant wordt door het Nederlands recht beheerst, het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

c. De rechtbank te Amsterdam is bevoegd voor alle conflicten tussen Frissebips en de klant.

Privacy verklaring – AVG van Frissebips

De privacy verklaring van Frissebips kunt u hier nalezen.

Actievoorwaarden

Voorwaarden die Frissebips hanteert bij diverse acties zoals winacties, weggeefacties, speciale promoties of andere aanbiedingen.

___________________________________________________________

Actievoorwaarden

Voorwaarden die Frissebips hanteert bij diverse acties zoals winacties, weggeefacties, speciale promoties of andere aanbiedingen. Voor product promoties kijkt u op de product pagina van het desbetreffende douchetoilet.

5 jarig bestaan Frissebips – 3 jaar garantie en geen verzendkosten

 • De actie: 3 jarig bestaan Frissebips is geldig van 01 juni t/m 30 juni 2018.
 • De actie geldt voor de aankoop van een handdouche, een stroomloze of een elektrische douchewc of de aanschaf van een combinatieset met wandcloset.
 • De actie geldt niet voor aanverwante artikelen zoals inbouwreservoirs of installaties.
 • De actie is niet overdraagbaar en niet te gebruiken in combinatie met andere acties.
 • De actie geldt alleen bij aanschaf via Frissebips en de webshop en is niet toepasbaar bij aankopen via onze sanitair partners.
 • Wijzigingen in prijs, uitvoering en/of beschikbaarheid voorbehouden.
 • Bij reeds gedane aankopen is er geen recht op de actie
 • Prijsfouten, drukfouten en fouten op de webshop zijn voorbehouden.
 • De actie is alleen geldig voor afleveradressen binnen Nederland & België.
 • Frissebips behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

_________________________________________________________

3 jarig bestaan Frissebips – 3 jaar garantie en geen verzendkosten

 • De actie: 3 jarig bestaan Frissebips is geldig van 01 juni t/m 30 juni 2016.
 • De actie geldt voor de aankoop van een handdouche, een stroomloze of een elektrische douchewc of de aanschaf van een combinatieset met wandcloset.
 • De actie geldt niet voor aanverwante artikelen zoals inbouwreservoirs of installaties.
 • De actie is niet overdraagbaar en niet te gebruiken in combinatie met andere acties.
 • De actie geldt alleen bij aanschaf via Frissebips en de webshop en is niet toepasbaar bij aankopen via onze sanitair partners.
 • Wijzigingen in prijs, uitvoering en/of beschikbaarheid voorbehouden.
 • Bij reeds gedane aankopen is er geen recht op de actie
 • Prijsfouten, drukfouten en fouten op de webshop zijn voorbehouden.
 • De actie is alleen geldig voor afleveradressen binnen Nederland & België.
 • Frissebips behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.